HANDELSBETINGELSER

l almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle vore tilbud, salg, leveringer og ydelser også i tilfælde, hvor køberen foreskriver andre betingelser. Afvigelser er kun gældende, såfremt vi skriftligt har erklæret os indforstået hermed. 

Tilbud

Ordrer

Når intet særligt er anført, er tilbud gældende uden forbindende. Ved ordrer på større eller mindre kvanta end tilbudt forbeholder vi os ret til ændring i pris og leveringstid. Tilbud er kun bindende for os, såfremt vi ved modtagelse af endelig specificeret ordre stadig kan fremskaffe varerne til de priser, kurser, leveringstider og øvrige betingelser, som har ligget til grund for vort tilbud. 
Alle priser indeholder varers fabriksemballering og mærkning. Vi forbeholder os ret til at regulere priserne efter leveringsdagens kurs. Alle priser gælder eksklusive de til enhver tid gældende statsafgifter. 

Vi forbeholder os ret til at ændre mål, priser o.l. på vore lagervarer uden forudgående meddelelse, og hvor andet ikke er aftalt, noteres ordrer til de på leveringsdagen gældende priser. Priserne er fritblivende, og vi forbeholder os ret til at beregne nye eller forhøjede toldsatser, valutakurser, transportomkostninger og andre udgifter - samt til at forhøje priserne i tilfælde, 
hvor vor leverandør har taget forbehold for evt. forhøjelse af arbejdslønninger, materialeomkostninger etc. Som fremkommer, efter at ordren er noteret. Sådanne ændringer berettiger ikke køber til annullering af ordren. 
Ekspeditionsgebyr for mindre leverancer debiteres efter de til enhver tid gældende regler. 
Kundeordrer dækkende specielt hjemtagne varer kan normalt ikke annulleres uden vor leverandørs skriftlige bekræftelse. Kundeordrer dækkende vort lagersortiment accepteres kun annulleret efter forudgående skriftlig aftale. 
Ved leverancer at specielt fremstillede eller rekvirerede varer forbeholder vi os ret til at levere indtil 10% over eller under det bestilte kvantum eller svarende til den pågældende leverandørs sædvane. 
Ved tilbud eller ordrebekrættelse er de meddelte leveringstider opgivet efter bedste skøn og regnes fra den dato, hvor fuldstændige oplysninger vedrørende leverancen forligger. Såfremt der opstår uforudsete begivenheder, som forsinker eller umuliggør levering, også for vor leverandør, er vi berettiget til helt eller delvis efter eget valg at ophæve den indgåede aftale uden at kunne afkræves skadeserstatning eller anden form for økonomisk kompensation. 
Alle varer, der leveres på prøveludlån, debiteres og på følgesedlen anføres betingelser for returnering. 

Forsendelse

Alle varer forsendes på den måde, vi til enhver tid finder mest hensigtsmæssigt - og uden ansvar for fragtdifferencer. 
Forsendelse sker på købers regning og risiko, og beskadigelser og forsinkelser under forsendelsen, erstattes derfor ikke. 
Garantiforhold 
Vi bestræber os til på enhver tid at levere varer, som opfylder de normer og specifikationer, der er anført i vore respektive leverandørers datablade og øvrige tekniske specifikationer. Dersom disse specifikationer ikke er overholdt, påtager vi os at ombytte den eller de defekte dele uden beregning for kunden inden for garantiperioden. 
Vi har intet ansvar for mangler eller for forringet udbytte af mangelfuld leverance. Vi er således ikke erstatningspligtig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Reklamationer, som ikke har relation til varens kvalitet, må være os ihænde senest 8 dage fra leveringsdato. 
Reklamationer angående varens kvalitet, fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling skal ske inden for en periode af 6 måneder regnet fra leveringsdato. 

Produktansvar

Vi er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af os eller andre, som vi har ansvaret for. Vi er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre. 
Vi er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. 
I den udstrækning, vi måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde os skadesløse i samme omfang, som vort ansvar er begrænset efter de tre foregående stykker. 
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. 
Vi og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag at en skade, som påstås forårsaget af leverancen. Vort ansvar for skade på ting er i alle forhold begrænset til kr. 500.000,-. Eventuelle retssager skal føres ved danske domstole. 

Returneringer

Vi tilbyder 14 dages returret på varer i vores standardsortiment. Returretten er begrænset til førstegangskøb i begrænsede mængder. Specielt fremstillede eller specielt hjemtagne varer kan normalt ikke returneres uden vor leverandørs skriftlige bekræftelse, og da kun på dennes betingelser. 
Software og licenser tages ikke retur hvis de har været taget i brug.
Nye ubrugte varer fra vort standard-lagerprograrn i original, ubrudt emballage kan eventuelt tages retur, men kun efter forudgående aftale, og kun mod et gebyr på 15% af varens fakturaværdi. 
Varer og tom emballage, der returneres til os, skal leveres på vor adresse for afsenderens regning og risiko. Beløb, vi bliver afkrævet ved modtagelsen, vil blive faktureret ved krediteringen af forsendelsens værdi. Ved returnering må returnummer, fakturanumrner og leveringsdato opgives. 

Betalingsbetingelser

Forfaldstidspunktet er det på fakturaen anførte. 
Ved betaling senere end forfaldstidspunktet beregnes rente fra forfaldsdato af fakturabeløbet inklusive moms med den på fakturaen anførte procentsats. 
Reklamationer berettiger ikke køberen til at tilbageholde betaling for præsterede leverancer. For ikke registrerede kunder gælder kontant betaling - ved indforskrivning af specielle varer dog forudbetaling. 

Øvrige betingelser

l det omfang ovennævnte betingelser ikke er dækkende henvises til NIS 82. Almindelige leveringsbetingelser for leverancer af standardvarer. For levering af maskiner og andet mekanisk og elektrisk udstyr henvises på samme måde til NI 85 og NIM 84.

Kontakt

Draupnir A/S

Solvang 5

3450 Allerød

7027 2554

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon

© 2018 by Draupnir A/S. 

DraupnirLogo_renset.jpg